...
วิสัยทัศน์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมภิบาล สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล
พันธกิจ
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติและสากล
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ค่านิยมองค์กร
S A K O N :
S : Service Mind (มีจิตบริการ)
A : Achievement (มุ่งงานสัมฤทธิ์)
K : Knowledge (มีความรู้คู่ความเชี่ยวชาญ)
O : Organic (มีจิตเอื้ออาทร)
N : Network (พร้อมพรักเครือข่ายการศึกษา)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
Responsive image

นายเสถียร แสนอุบล

รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
Responsive image

นายสังวาลย์ ศรีโคตร

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 1

วันนี้: 45

เมื่อวานนี้: 50

จำนวนครั้งการเข้าชม: 34,671


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ตั้งอยู่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-715-514 / โทรสาร: 042-712515